Rabbit in the Moon ลงทะเบียนใหม่สำหรับเข้าเว็บไซต์   |   เข้าสู่ระบบ English
หน้าแรก รู้จักเรา โครงการ กิจกรรม เรื่องราวธรรมชาติ กระดานดำ ร่วมมือกัน   ติดต่อเรา
 
ร้านมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กระต่ายในดวงจันทร์
ทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋ว
27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2552
กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ (Field Trip): จ.เชียงใหม่
แก่นสาระ (จุดประสงค์): เรียนรู้ในประเด็น “ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม”
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
น.ส.ธนันดา เทพสิงห์ (แก้ว) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร นายจิรัชย์ ไพบูลย์วงศ์เจริญ (เต้) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายภควัต ทวีปวรเดช (เต่า) สาขาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี3) มหาวิทยาลัยมหิดล น.ส.สุทธิพร เรืองฤทธิศักดิ์ (แม้ว) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ปี2) พระจอมเกล้าพระนครเหนือ น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล (ป่าน) สาขาBBA in hotel management คณะวิทยาลัยนานาชาติ (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร นายณัฐดนัย บุตรา(ฟีน) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง) สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี น.ส.ธนาลัย พูลศิริ (หยิน) สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล น.ส.ชรินรัตน์ ขุนขำ (จูน) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารและหนังสือพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล (เน็ท) คณะเภสัชศาสตร์ (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม (จิ๋ง) สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง น.ส.สิรวดี ภควลีธร (กี้) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปี4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ (บับเบิ้ล) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายปฐวี อินทรอภัยพงษ์ (ดรีม) เอกศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายปิติบดี ระวียันต์ (บอล) สาขาทัศนศิลป์ - ศิลปะจินตคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มศว. น.ส.ปัทมปาณี สมัครการ (ดิว) ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐวัฒน์ ธีระเลิศธรรม (ท๊อป) international studies-Relation, Social Science (ปี3) Mahidol University International College    


เหตุการณ์/กิจกรรมที่เกิดขึ้น

28 พ.ย.: การเรียนรู้ในประเด็นธรรมชาติที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ความยาวของเส้นทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินในช่วงบ่ายถึงห้าโมงเย็น ระหว่างเส้นทางมีเจ้าหน้าที่อธิบายลักษณะของป่าในบริเวณเส้นทาง ตกกลางคืนทำกิจกรรมพูดคุยกันภายในอุทยานฯ

29 พ.ย.:  การเรียนรู้ศิลปะวิถีล้านนาโดยอาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับประเด็น “วัฒนธรรมและวิถีชีวิต” อาจารย์ชัชวาลพูดคุยถึงประเด็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ต้องต่อสู้กับกระแสสังคมในปัจจุบัน (localization vs. globalization) จากนั้นพาไปเรียนรู้การทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่โฮงเฮียนอุ้ยสอนหลาน แล้วพาไปดูโรงเรียนสอนดนตรีล้านนา (กลุ่มสลีปิงจัยแก้วกว้าง) ดูเยาวชนตีกลองสะบัดชัย ตกกลางคืนไปเดินถนนคนเดินที่ถนนวัวลายเพื่อดูรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบัน จากนั้นกลับมาพูดคุยกันที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

30 พ.ย.: พูดคุยกับอาจารย์อรรถจักร สัตยานุรักษ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ในประเด็น “นิเวศวิทยาประวัติศาสตร์” แต่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้โดยตรงแต่อาจารย์พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละยุดสมัย จากนั้นเราเดินทางในตอนบ่ายไปยังดอยม่อนล้าน (พื้นที่ส่วนหนึ่งในอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา)  ตอนกลางคืนหลังจากทานข้าวเย็น มีการแสดงจากชาวเขาเผ่าอาข่า จากหมู่บ้านอาบอลข่า (หมู่บ้านที่อยู่ในอุทยานฯ) ซึ่งเราได้เข้าร่วมการแสดงด้วย ตอนกลางคืนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในบ้านพัก

1 ธ.ค.: ตื่นแต่เช้าเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอย แล้วไปที่หมู่บ้านชาวอาข่า เข้าไปดูบ้านของชาวเขาและโล้ชิงช้าเล่นกันสนุกสนาน ตอนบ่ายพบปะกับพี่ๆกลุ่มมะขามป้อม ที่ อ.เชียงดาว จากนั้นพี่ๆพาไปหมู่บ้านของชนเผ่าดาระอั้ง บ้านปางแดงนอกซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มมะขามป้อมเข้ามาทำการพัฒนาชุมชน พี่ๆมะขามป้อมจัดให้มีการเรียนรู้ศิลปะวิถีกับชนเผ่า คือ เรียนรำดาบ เรียนร้องเพลงและเรียนทำตะแหลว (เครื่องราง) ตอนเย็นกลับมาพูดคุยและทำความรู้จักกับกลุ่มมะขามป้อมมากขึ้น และตอนกลางคืนพูดคุยกันที่บ้านพักของกลุ่มมะขามป้อม มีการจัดนิทรรศการรูปภาพ (อย่างง่ายๆ) ของน้องๆที่ถ่ายรูปกันมา 5 วันเป็นการประมวลภาพถ่ายการเดินทาง

2 ธ.ค.: วันสุดท้ายของการเรียนรู้ใน จ.เชียงใหม่ ตอนเช้าก่อนออกเดินทางลุงอ๋อยพูดคุยเรื่องการขยายระยะของโครงการออกไปอีกเป็นการแจ้งให้ทราบทุกคนโดยทั่วกัน จากนั้นออกเดินทางมุ่งตรงสู่ จ.ตาก เพื่อดูต้นไม้กลายเป็นหิน ในที่สุดถึงกทม.เวลา 23.00 น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. น.ส.ธนันดา เทพสิงห์ (แก้ว) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. นายจิรัชย์ ไพบูลย์วงศ์เจริญ (เต้) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. นายภควัต ทวีปวรเดช (เต่า) สาขาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี3) มหาวิทยาลัยมหิดล
4. น.ส.สุทธิพร เรืองฤทธิศักดิ์ (แม้ว) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ปี2) พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล (ป่าน) สาขาBBA in hotel management คณะวิทยาลัยนานาชาติ (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. นายณัฐดนัย บุตรา(ฟีน) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง) สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
8. น.ส.ธนาลัย พูลศิริ (หยิน) สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล
9. น.ส.ชรินรัตน์ ขุนขำ (จูน) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารและหนังสือพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. น.ส.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล (เน็ท) คณะเภสัชศาสตร์ (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. น.ส.พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม (จิ๋ง) สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12. น.ส.สิรวดี ภควลีธร (กี้) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปี4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ (บับเบิ้ล) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14. น.ส. สุภัชญา เตชะชูเชิด (แอน) สาขาชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล
15. น.ส.สิรินภรณ์ แสนสมบัติ (แป้ง) สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. นายปฐวี อินทรอภัยพงษ์ (ดรีม) เอกศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. น.ส.ปรียาภรณ์ ไทยศรีวงศ์ (แบงค์) สาขาการโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ปี4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. นายนัฐพล พงศ์นราทิพย์ (ต๊อบ) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
19. นายเจษฎา อิงอมรรัตน์ (โฟน) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
20. น.ส.วรรณวลัย ชอบอิสระ (นิว) คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21. น.ส.วรรณเพ็ญ แซ่เปี่ยน (ฟาง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสาตร์ (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22. นายปิติบดี ระวียันต์ (บอล) สาขาทัศนศิลป์ - ศิลปะจินตคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มศว.
23. น.ส.ปัทมปาณี สมัครการ (ดิว) ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24. นายณัฐวัฒน์ ธีระเลิศธรรม (ท๊อป) international studies-Relation, Social Science (ปี3) Mahidol University International College
25. นายไชยวิทย์ ดาราประดิษฐ์ (วิทย์) สาขาการตลาดและโลจิสติกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Rabbitinthemoon.org | มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์